Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
 1. Postanowienia ogólne
  1. Ogólne Warunki Sprzedaży(OWS) określają zasady współpracy w zakresie sprzedaży towarów oraz świadczenia usług przez THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j.(Sprzedawca) na rzecz Kupującego.
  2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich porozumień (umowy , oferty , zamówienia) zawieranych przez THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j.(Sprzedawca), a Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej (wymagana pisemna zgoda).
  3. Kupujący składając zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Therma-Klim Iżykowski Sp.j..
  4. Kupujący – osoba,firma,spółka składająca zamówienie.
  5. Sprzedający – THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j..
  6. Umowa – porozumienie na piśmie zawarte pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą w zakresie dostarczania Towarów i/lub Usług.
 2. Warunki Sprzedaży
  1. Kupujący składa zamówienie u Sprzedającego w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzonym przez THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j.zamówieniu od Kupującego oraz wynikających z postanowień OWS.
  3. Realizacja umowy sprzedaży przez THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j.polega na przeniesieniu na Kupującego własności towaru oraz jego wydaniu , a ze strony Kupującego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar zgodnie z warunkami ustalonymi między Stronami.
  4. Termin dostawy określony jest przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z ofertą THERMA-KLIM Iżykowski Sp.j..Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania.
  5. Kupujący oświadcza , iż posiada środki pieniężne w wysokości wystarczającej na wykonanie umowy.
 3. Gwarancja, Reklamacja, Odpowiedzialność za Wady
  1. Sprzedawca przekazuje Kupującemu gwarancję producenta na sprzedawany towar, której warunki są określone przez producenta.
  2. Termin udzielonej gwarancji wskazany jest na ofercie Sprzedającego.
  3. Gwarancja liczona jest od dnia wystawienia faktury VAT oraz na jej podstawie jest realizowana.
  4. Gwarancja nie obejmuje usterek , wad i uszkodzeń towaru wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, montażu oraz normalnego zużycia towaru.
  5. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia przez producenta wad fizycznych towaru lub dostarczenia przez producenta towaru wolnego od wad , jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedawanym towarze.
  6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wyłączona , jeżeli naprawa została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy.
  7. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest przesłanie do Sprzedającego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego szczegółowy opis uszkodzenia oraz dane dotyczące faktury zakupu wystawionej przez Sprzedającego.
  8. Strony zgodnie postanawiają , że w związku z udzieloną przez producenta gwarancją, wyłączają prawo do korzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.
 4. Dostawa, Termin, Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia.